V týmu fotografů našeho sportmagazínu jsou jen ti, jež mají za sebou desítky sportovních fotoreportáží. Byli vybráni na základě kvality jejich sportovního portfolia fotografií.

Numberczech team

Jiří Synek (syn)

*1974

pozice v týmu: senior fotograf, šéfredaktor
specializace: fotbal, lední hokej, cyklokros

osobní web redaktora

 

Josef Čančík (can)

*1987

pozice v týmu: fotograf, zástupce šéfredaktora, webmaster
specializace: lední hokej, cyklistika, plochá dráha

osobní web redaktora

 

Martin Kozák (mk)

*1979

pozice v týmu: fotograf
specializace: kreativní záběry

osobní web redaktora

 

Vojta Herout (her)

*1982

pozice v týmu: fotograf
specializace: florbal, vodní slalom, sportovní celebrity

osobní web redaktora

Václav Lahovský (lah)

*1944

pozice v týmu: fotograf, archiv
specializace: sport, reportáž, krajina

osobní web externího spolupracovníka

 

Klára Pollová

*1988

pozice v týmu: bloggerka
specializace: tenis

 

 

Jana Černá

*1990

pozice v týmu: korektorka, administrativa

 

 

 

Markéta Zahradníková

*1987

pozice v týmu: překladatelka


ETICKÝ KODEX KLUBU SPORTOVNÍCH NOVINÁŘŮ ČR

Numberczech sportmagazín se s ním plně ztotožňuje a přeje si, aby byl vždy dodržován v české mediální bažině.

Výkon novinářského povolání je založen zejména na základním právu na svobodu projevu, zaručenou článkem čl. 10 Evropské konvence o lidských právech. Kodexy chování novinářů, které byly přijaty v řadě evropských demokratických zemí, se snaží různým způsobem sladit práva a svobody novinářů s právy a svobodami občanů tak, aby se nedostávaly do konfliktu a stanovit odpovědnost novinářů za jejich činnost.

Etický a morální kodex Klubu sportovních novinářů České republiky (dále jen Kodex) je závazný pro členy Klubu sportovních novinářů České republiky (dále jen KSN ČR) a na jeho dodržování dohlíží etická komise KSN ČR, jejíž působení a chod upravují Stanovy KSN ČR.

1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace

Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje čl. 17 Listiny práv a svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo realizují svou činností. Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené. Občan má právo na objektivní obraz skutečnosti.

Sportovní novinář je proto povinen:
a) zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami,
b) dbát na rozlišování faktů od osobních názorů,
c) hájit svobodu tisku i svobodu jiných médií,
d) nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat,
e) odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé nebo jen částečně pravdivé informace,
f) přijímat úkoly srovnatelné s jeho profesionální důstojností,
g) nepoužívat nezákonné prostředky k získání informace, fotografie, zvuku, videa nebo dokumentu nebo využívat k tomu dobré víry kohokoli.

2. Požadavky na vysokou profesionalitu ve sportovní žurnalistice

Povahou novinářské profese je odpovědnost k veřejnosti. Proto je základním předpokladem pro tuto činnost vysoká profesionalita.

Sportovní novinář je proto povinen:
a) nést osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály,
b) vyloučit všechny činnosti a aktivity, které by jej mohly profesně kompromitovat nebo vést ke konfliktu zájmů; konfliktem zájmů se rozumí zejména případy pracovněprávního či obdobného vztahu, jiného smluvního vztahu, zájmového vztahu, rodinného vztahu nebo osobního vztahu k jiné blízké osobě k osobě či instituci, o níž by měl podávat objektivní informace nebo případy, kdy tento vztah ovlivní či může ovlivnit výkon jeho novinářské profese. Všechny sporné případy bude aktivně řešit etická komise KSN ČR.
c) zamezit jakémukoliv ovlivnění, účelovému zveřejnění nebo zatajení informace,
d) nepřijímat žádné peníze, dary nebo výhody z důvodů zveřejnění nebo zatajení určité informace,
e) nezneužívat možných výhod, plynoucích z členství v KSN ČR, k uspokojování soukromých potřeb.

3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií

Sportovní novinář se proto řídí těmito zásadami:
a) nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace,
b) každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena,
c) jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen zachovávat profesionální tajemství,
d) respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny pochopit následky svých výpovědí a přísně dodržovat zásadu presumpce neviny,
e) považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a vědomé lži za nejzávažnější profesionální chyby,
f) respektovat lidskou důstojnost zejména u obětí a pozůstalých tragických událostí
g) s výjimkou odůvodněného podezření na páchání trestné činnosti nesmí novinář svou činností dostat dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně,
h) novinář nesmí využívat ve svůj prospěch informace získané při výkonu svého povolání dříve, než budou tyto informace zveřejněny,
i) nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace,
j) při reprodukci jakéhokoli textu, fotografie, obrazového či zvukového záznamu musí být dodržen autorský zákon,
k) při práci se zpravodajským servisem agentur plně respektovat vydaná embarga, omezení a dodržovat autorská práva
l) při práci s informacemi z jiných médií plně respektovat autorská práva
m) hájí dodržování zásad fair play ve sportu
n) sportovní novinář musí dbát zásad slušného chování nejen ve směru ke sportovcům, respondentům, kolegům a organizátorům akcí (například správným oslovováním nebo oblečením odpovídajícím významu akce).